ریاست مرکز

 

خانم دکتر آنا عبدالشاهی                                       

شماره تماس: 33441022                 داخلی 2112

ایمیل: ana.abdoshahi@gmail.com

 

مشاهده رزومه پژوهشی