خدمات آزمایشگاهی

محققین و فناوران عزیز ضمن استفاده از تجهیزات موجود در آزمایشگاه مرکز رشد، در صورت نیاز میتوانند از امکانات آزمایشگاهی سایر مراکز تحقیقاتی دانشگاه نیز استفاده نمایند.

تجهیزات موجود در آزمایشگاه مرکز :

تجهیزات موجود در آزمایشگاه مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

Specifications

Number

Lab Equipments & Instruments’ name

No

 

4

Laminar Flow HoodClass II

1

 

1

Chemical(Fume) Hood

2

تحقیقاتی بزرگ- رنج دمایی 5 الی 55 درجه  و رطوبت سازی تا 90%

1

Incubator

3

37  ̊c

1

Benmary

4

شاخه 24 عددی4

1

Centrifuge

5

70 Lit

1

Oven

6

هات پلیت دیجیتال همزن

1

Hot Plate

7

 

1

PH Meter

8

 

1

Vortex

9

 

1

Refrigerator

10

Digital-25 Lit

1

Autoclave

11

Complete set

1

Clevenger Apparatus

12

Complete set

1

Soxhlet Apparatus

13

12 Lit - 200W

1

Ultrasonic Sonicator Bath

14

 

1

Freezer  -70  ̊c

15

 

1

Balance

16