شماره تماس مرکز رشد:33363310

شماره تماس دفتر توسعه سلامت: 31052116

کد پستی مرکز رشد: 94431 - 35187